Co hledáte?
Vyberte prosím region, zemi a svůj jazyk

  

MANN+HUMMEL Ochrana údajů

Děkujeme za návštěvu našich webových stránek a váš zájem o naši společnost. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitým zájmem. Z tohoto důvodu je pro nás dodržování přísných právních předpisů o ochraně údajů samozřejmostí. Ochrana údajů začíná transparentností. Proto nám záleží na tom, abyste vždy věděli, kdy ukládáme které z vašich osobních údajů, za jakým účelem je používáme, ale také jak můžete omezit nebo zabránit jejich použití. Naše předpisy o ochraně osobních údajů jsou navrženy tak, aby byly v souladu s platnými zákony o ochraně údajů.

I. Správce

MANN+HUMMEL International GmbH & Co. KG
Schwieberdinger Strasse 126
71636 Ludwigsburg/ Německo
Tel. +49 7141 980, Fax +49 7141 982545
info@mann-hummel.com

II. Adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na následujících kontaktních údajích: 
data.protection@mann-hummel.com

MANN+HUMMEL International GmbH & Co. KG
Schwieberdinger Strasse 126
71636 Ludwigsburg/ Německo

III. Právní základ pro zpracování

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v případě, že jsme k tomu oprávněni ze zákona nebo pokud jste k tomu dali souhlas.

Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, slouží jako právní základ pro zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1a Základní nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR ).

Při zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1b GDPR . To platí i pro operace zpracování, které jsou nezbytné pro provádění předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na naši společnost vztahuje, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1c GDPR . Jako společnost podléháme například zákonným povinnostem uchovávání podle AO a HGB.

Pokud zpracování osobních údajů vyžadují životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1d GDPR .

Pokud je zpracování nezbytné pro ochranu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad dřívějším zájmem, slouží jako právní základ pro zpracování čl. 6 odst. 1f GDPR .

IV. Příjemce údajů

Osobní údaje zásadně zpracováváme pouze v případě, že k tomu máme Váš souhlas nebo zákonné povolení. To platí i pro předávání údajů třetím stranám. Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám pro účely přímého marketingu.

Vaše údaje budou zpracovávány a používány v rámci EU/EHP. U některých procesů je však nezbytné i zpracování mimo EU/EHP. Pokud jsou vaše údaje zpracovávány mimo EU/EHP, přijmeme veškerá nezbytná opatření, abychom zajistili, že zpracování bude v souladu s předpisy o ochraně údajů v souladu s čl. 44 GDPR. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími příjemci v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně údajů:

 • třetím stranám, které nám pomáhají při provozování webových stránek
 • v rámci skupiny MANN+HUMMEL
 • v rámci platného právního postupu

Přijímáme také vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů před krádeží, jinou ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem během zpracování.

V. Vaše práva

Práva subjektů údajů
Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR. Vaše práva jsou upravena v kapitole III GDPR. Máte právo na přístup k údajům zpracovávaným správcem, právo na opravu, právo na omezení zpracování, právo na zrušení, právo na informace, právo na přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracování, právo odvolat svůj souhlas a právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně automatizovaného zpracování. 

Chcete-li uplatnit svá práva jako subjekt údajů, zašlete prosím e-mail na adresu data.protection@mann-hummel.com.

Právo na odvolání k dozorovému úřadu
Bez ohledu na jinou regulační nebo soudní nápravu máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě, kde máte bydliště, kde je vaše pracoviště nebo kde došlo k předpokládanému porušení, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje GDPR.

Dozorový úřad, kterému je stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti včetně možnosti právního jednání dle čl. 78 GDPR.

Podle čl. 77 GDPR si můžete zvolit dozorový úřad. Svou stížnost můžete například adresovat dozorovému úřadu spolkové země Bádensko-Württembersko, který je odpovědný za společnost MANN+HUMMEL GmbH.

VI. Výhrada práva na změnu

Vyhrazujeme si právo přizpůsobit toto soukromí údajů v souladu s právními předpisy.

VII. Webové stránky společnosti MANN-HUMMEL

Když navštívíte naše webové stránky, obecné informace o tomto procesu se automaticky uloží do souboru protokolu. To je určeno výhradně pro účely související se systémem. Uložené údaje o používání nejsou uloženy společně s jinými osobními údaji. Při každém přístupu na web se vytvoří následující datový záznam:

 • Anonymizované IP adresy
 • Datum a čas požadavku (GMT)
 • Přístupová poloha
 • Zpráva oznamující, zda bylo dotazování úspěšné (stavový kód)
 • Množství přenesených dat
 • Webová stránka, na které byl proveden přístup
 • Popis typu použitého webového prohlížeče
 • Použitý operační systém

Výše popsané údaje nejsou předávány třetí straně a není prováděna žádná další analýza, pokud neexistuje zákonná povinnost tak učinit.

Kontakt
Když nás kontaktujete, uložíme Vaše údaje za účelem zpracování Vašeho dotazu a v případě, že bude vyžadována další korespondence.

Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím našeho kontaktního formuláře pro zpracování vašeho dotazu. Povinné informace jsou označeny hvězdičkou (*). Všechny ostatní údaje jsou dobrovolné.

Všechny údaje budou smazány po úplném zpracování vašeho požadavku, poté, co účel již neplatí a ukládání již není nutné, nebo omezí zpracování, pokud existují zákonné nebo jinak předepsané povinnosti uchovávání.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je:

 • 6 odst. 1a GDPR, pokud jste k tomu dali souhlas
 • 6 odst. 1b GDPR
 • 6 odst. 1f GDPR, protože je v našem oprávněném zájmu odpovědět na vaše dotazy

SPOLEČNOST MANN+HUMMEL International GmbH & Co. KG je součástí skupiny MANN+HUMMEL. Pro zpracování vašeho dotazu může být nezbytné, abychom předali vaše údaje a požadavky v rámci skupiny MANN+HUMMEL. Údaje nebudou v této souvislosti předávány jiným třetím stranám. Údaje budou použity pouze pro zpracování vašeho dotazu. Údaje jsou komplexně smazány poté, co byla vaše žádost plně zpracována. Výjimkou je případ, kdy údaje podléhají zákonné době uchovávání nebo jiné předepsané povinnosti uchovávání.

Další informace o zpracování osobních údajů našich obchodních partnerů naleznete zde: Informace o zpracování údajů pro zákazníky, dodavatele a další obchodní partnery

Onboarding dodavatelů
V průběhu onboardingu dodavatelů shromažďujeme údaje o společnosti a také následující osobní kontaktní údaje:

 • Jméno, příjmení
 • Postavení
 • E-mailová adresa

Údaje poskytnuté v průběhu onboardingu dodavatele se používají výhradně pro účely zahájení obchodního vztahu. Další zpracování údajů probíhá pouze v případě zadání objednávky. Pokud nebude vytvořen žádný obchodní vztah, budou vaše údaje zablokovány pro další použití a vymazány po uplynutí doby uchovávání podle daňového a obchodního práva, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím údajů.

Údaje o žadateli
Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné pro provedení procesu podávání žádostí. Žádost můžete podat také elektronickými prostředky. Vaše údaje budeme samozřejmě používat pouze za účelem zpracování vaší žádosti a nebudeme je předávat třetí straně. Vezměte prosím na vědomí, že e-maily odeslané v nezašifrované podobě nejsou přenášeny s ochranou přístupu.

Kategorie údajů, které zpracováváme, zahrnují následující:

 • Kmenové údaje žadatele (jméno, příjmení, adresa, pozice)
 • Údaje o kvalifikaci (motivační dopis, životopis, předchozí činnosti, odborná kvalifikace)
 • Reference a certifikáty (údaje o výkonnosti, údaje o hodnocení atd.)
 • Přihlašovací údaje (e-mail, heslo)

 

Pokud jste se ucházeli o určitou pozici a tato pozice již není k dispozici nebo se domníváme, že jste ještě vhodnější pro jinou pozici, rádi bychom Vaši žádost předali jinému oddělení ve společnosti. K tomu musíme získat váš souhlas.

Po ukončení procesu žádosti budou vaše osobní údaje vymazány, pokud aktivně nevyjádříte přání, abychom vaše údaje uchovávali po delší stanovenou dobu nebo pokud jste neuzavřeli smlouvu. Právním základem je článek 6 odst. 1 písm. a), b) a f) GDPR a § 26 německého zákona o ochraně osobních údajů (BDSG).

Další informace o zpracování vašich osobních údajů v procesu podávání žádostí jsou k dispozici zde: https://www.mann-hummel.com/en/privacy-statement-hr/

VIII. Soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Jedná se o tranzitní soubory cookie, které se automaticky vymažou, když zavřete prohlížeč. Jedná se zejména o soubory cookie relace. Používáme také trvalé soubory cookie. Ty jsou automaticky smazány po určité době, která se může lišit v závislosti na použitém souboru cookie.

Používáme následující typy souborů cookie:

 • Nezbytně nutné soubory cookie
 • Výkonnostní soubory cookie
 • Cookies pro marketingové účely (marketingové cookies)

je právním základem pro používání souborů cookie:

 • 6 odst. 1f GDPR
 • 6 odst. 1a GDPR

Naše webové stránky používají technologii cookie-consent společnosti OneTrust, která vás informuje o používaných souborech cookie.


Doba uložení, možnost námitky a odstranění
Soubory cookie jsou uloženy v počítači uživatele a jsou přenášeny uživatelem na naše stránky. Proto máte jako uživatel plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Změnou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete deaktivovat nebo omezit přenos souborů cookie. Cookies, které jsou již uloženy, mohou být kdykoli smazány. To lze také provést automaticky. Pokud jsou soubory cookie pro naše webové stránky deaktivovány, nemusí být možné využívat všechny funkce webových stránek v plném rozsahu.

Použití OneTrust (souhlas se soubory cookie)
Naše webové stránky používají technologii cookie-consent společnosti OneTrust k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie ve vašem prohlížeči a k jejich dokumentaci způsobem, který je v souladu s ochranou údajů. Poskytovatelem této technologie je OneTrust se dvěma hlavními kancelářemi ve Spojených státech a Anglii: Atlanta, GA, USA (společné ústředí), 1200 Abernathy Rd NE, budova 600, Atlanta, GA 30328 Spojené státy, +1 (844) 847-7154, Anglie (společné ústředí), 82 St Johns Street, Farringdon London, EC1M 4JN, +44 (800) 011-9778. Když vstoupíte na naše webové stránky, ve vašem prohlížeči se uloží soubor cookie OneTrust, který ukládá souhlasy, které jste udělili, nebo odvolání těchto souhlasů.

Shromážděné údaje jsou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání nebo dokud neodstraníte samotný soubor cookie OneTrust nebo dokud účel, pro který jsou data uložena, již neplatí. Povinné zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny. Podrobnosti o zpracování údajů souborů cookie OneTrust naleznete v prohlášení o ochraně údajů OneTrust na adrese https://www.onetrust.com/privacy/.

Technologie OneTrust Cookie Content se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním souborů cookie. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1c GDPR.

Adobe Analytics
Tato webová stránka používá Adobe Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko ("Adobe"). Služba Adobe Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webovým stránkám analyzovat, jak uživatelé web používají. Pokud jsou informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek přeneseny na server společnosti Adobe, nastavení zajistí, že IP adresa bude před geolokací anonymizována a před uložením nahrazena obecnou IP adresou. Jménem provozovatele těchto webových stránek použije společnost Adobe tyto informace k vyhodnocení používání webových stránek uživateli, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek v souvislosti s používáním webových stránek a internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v kontextu služby Adobe Analytics není sloučena s jinými daty společnosti Adobe. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče. Rádi bychom však upozornili, že v tomto případě možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) odesílaných společnosti Adobe a zpracováním těchto údajů společností Adobe stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Vyhledávač Google
Na našich webových stránkách Java-Script je načten kód společnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen: Google). Pokud jste ve svém prohlížeči aktivovali Java-Script a nenainstalovali jste blokátor Java-Script, může váš prohlížeč přenášet osobní údaje společnosti Google. Chcete-li zcela zabránit spuštění kódu Java-Script od společnosti Google, můžete nainstalovat blokátor Java-Script (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com).

Google ReCaptcha
Abychom zajistili dostatečnou bezpečnost údajů při přenosu kontaktních a registračních formulářů, používáme službu Google ReCaptcha.  Poskytovatelem je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google ReCaptcha se na našich webových stránkách používá k rozlišení, zda je vstup do formulářů proveden fyzickou osobou nebo zneužívajícím způsobem strojovým a automatizovaným zpracováním. Zpracování údajů je prováděno v našem oprávněném zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1f GDPR. Služba Google zahrnuje zpracování IP adres a případně dalších údajů požadovaných společností Google pro službu ReCaptcha. Na to se vztahují odchylné předpisy o ochraně údajů společnosti Google Inc. Další informace o pokynech pro ochranu osobních údajů společnosti Google Inc. naleznete na adrese www.google.de/intl/de/privacy nebo www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Plugin Mapy Google
Naše webové stránky používají službu Mapy Google, která vám umožňuje vyhledávat a prohlížet lokality MANN + HUMMEL. Mapy Google jsou mapová služba společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Za účelem využívání funkcí Map Google mohou být informace, včetně IP adresy a adresy zadané jako součást funkce trasy, přenášeny na servery poskytovatele. Tyto informace jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Když navštívíte webovou stránku, která obsahuje Mapy Google, váš prohlížeč vytvoří přímé spojení se servery Google, přičemž obsah mapy je odeslán do vašeho prohlížeče a integrován jím. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv. Podle současných poznatků to zahrnuje následující údaje:

 • datum a čas vaší návštěvy příslušné webové stránky,
 • Internetová adresa nebo URL vyvolané webové stránky,
 • IP adresa, (start) adresa zadaná při plánování trasy

Pro používání Map Google je vyžadován váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1a GDPR. Teprve pak mohou být naše online nabídky využívány bez omezení. Pokud si již nepřejete, aby společnost Google po svém souhlasu zpracovávala údaje prostřednictvím této služby, můžete používání JavaScriptu deaktivovat v nastavení prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě již není funkce interaktivní mapy Map Google použitelná nebo je použitelná pouze částečně.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy.

YouTube
Na našich webových stránkách se načítá služba YouTube společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View. Tuto službu používáme k tomu, abychom vám nabídli multimediální obsah. K využívání této služby je vyžadován váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1a GDPR. Váš prohlížeč může při používání služby YouTube předávat společnosti Google osobní údaje. Podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube: https://policies.google.com/privacy.

Odkaz na sociální média
Na našich webových stránkách jsme zahrnuli odkazy na naše příslušné profily na Facebooku, Twitteru a LinkedIn. Kliknutím na příslušný symbol získáte přístup k našim profilům na příslušných platformách sociálních médií.

Toto propojení nepřenáší žádné údaje od vás provozovatelům příslušné platformy sociálních médií. Pokud kliknete na jeden z těchto odkazů, budete přesměrováni na příslušné webové stránky sociální sítě a přeposláni. V závislosti na nastavení prohlížeče se to provádí otevřením nové karty nebo vyskakovacího okna. Pouze v případě, že změníte adresu URL, bude provozovatel příslušné sociální sítě shromažďovat a zpracovávat vaše údaje.
Další informace o ochraně osobních údajů na Facebooku najdete na tomto odkazu:
https://www.facebook.com/about/privacy/.

Pro více informací o ochraně údajů na Twitteru klikněte na tento odkaz:
https://twitter.com/en/privacy.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů instagramu naleznete na tomto odkazu: 
https://help.instagram.com/519522125107875.

Facebook pixel pro sledování konverzí
Službu Custom Audiences společnosti Facebook Inc. (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA nebo Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko) používáme jako součást naší online reklamy založené na používání. Za tímto účelem definujeme cílové skupiny uživatelů na základě určitých charakteristik ve Správci reklam na Facebooku, kterým se následně zobrazují reklamy v rámci sítě Facebook. Uživatelé jsou vybíráni Facebookem na základě informací o profilu, které poskytují, a dalších údajů poskytnutých prostřednictvím jejich používání Facebooku. Pokud uživatel klikne na reklamu a následně dorazí na naše webové stránky, Facebook obdrží informaci, že uživatel klikl na reklamní banner prostřednictvím Facebook pixelu vloženého na našich webových stránkách.

V zásadě je z vašich údajů o používání generován nevratný a neosobní kontrolní součet (hodnota hash), který je přenášen na Facebook pro účely analýzy a marketingu. V tomto procesu je nastaven soubor cookie Facebooku. To shromažďuje informace o vašich aktivitách na našich webových stránkách (např. Chování při surfování, navštívené podstránky atd.). Pro geografické cílení reklamy je také uložena a použita vaše IP adresa.

Facebook vlastní okruhy uživatelů prostřednictvím seznamu zákazníků nepoužíváme ani funkci "pokročilého párování".

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a dalším zpracování a používání údajů společností Facebook, jakož i o možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na následujícím odkazu https://www.facebook.com/policy.php. Další informace o Facebook pixelu a o tom, jak funguje, najdete na následujícím odkazu https://www.facebook.com/business/help/742478679120153. Nastavení toho, které reklamy se vám na Facebooku zobrazují, můžete nastavit v nastavení účtu na Facebooku.

Facebook pixel se nastavuje jenom s vaším souhlasem. Použití pixelu, jakož i ukládání "konverzních cookies" je proto založeno na čl. 6 odst. 1a GDPR

Značka LinkedIn Insight
Službu Insight Tag společnosti LinkedIn Corp. (LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale CA 94085, USA nebo LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko) používáme jako součást naší online reklamy založené na používání. Pomocí této technologie můžeme generovat zprávy o výkonu našich reklam, jakož i informace o interakci s webovými stránkami. Za tímto účelem je na této webové stránce vložena značka LinkedIn Insight Tag, která při návštěvě této webové stránky vytváří spojení se serverem LinkedIn. Vaše údaje zpracováváme za účelem vyhodnocení kampaní a shromažďování informací o návštěvnících webových stránek, kteří nás mohli oslovit prostřednictvím našich kampaní na LinkedIn.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a dalším zpracování a používání údajů společností LinkedIn, jakož i o možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na následujícím odkazu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=en_EN. Další informace o značce LinkedIn Insight Tag a o tom, jak funguje, najdete na následujícím odkazu https://business.linkedin.com/marketing-solutions/insight-tag.

Značka LinkedIn Insight Tag se nastavuje pouze s vaším souhlasem. Použití značky je tedy založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO.